Polityka prywatności

 

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 określane jako RODO.

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę AWEXIM  Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem w AWEXIM Sp. z o.o. Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność.


Informacja o ochronie danych osobowych
Firma AWEXIM  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-934 ul. Wąchocka 1g, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania (“Dane osobowe”), w szczególności:
Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
numer rachunku bankowego, NIP, REGON, adres siedziby.


Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:


a) przedstawienia oferty handlowej, oraz wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez AWEXIM Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;


b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu AWEXIM Sp. z o.o. , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;


c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu
wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;


d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa YG-1 Poland Sp. z o.o. , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;


e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa YG-1 Poland Sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończenia umowy; Firma AWEXIM Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:


1. Podmiotom, z którymi firma AWEXIM Sp. z o.o ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy AWEXIM Sp. z o.o przewidzianych prawem, ochrony praw firmy YG-1 Poland Sp. z.o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy AWEXIM Sp. z o.ow rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności firma AWEXIM Sp. z o.o może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty
świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności oraz
firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą
zobowiązane na mocy zawartych z firmą AWEXIM Sp. z o.o umów do stosowania odpowiednich
środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz
przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę AWEXIM Sp. z o.o
2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to
niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych
prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom
władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np.
audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Firma AWEXIM Sp. z o.o zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą
przechowywane przez firmę AWEXIM Sp. z o.o. i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas
niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych
dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia
roszczeń Państwa i firmy AWEXIM Sp. z o.oPrzysługują Państwu prawa w zakresie ochrony
Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo
uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do
uzyskania od firmy AWEXIM Sp. z o.o potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej
dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. AWEXIM Sp. z o.o dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, firma AWEXIM Sp. z o.o.
może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych,
które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają
Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo
żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących
Państwa Danych osobowych, a firma AWEXIM Sp. z o.o ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
takie Dane osobowe,
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, firma AWEXIM Sp. z o.o  wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać
ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego
Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę AWEXIM Sp. z o.o oraz macie
Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
Państwa Danych osobowych, a na AWEXIM Sp. z o.o może ciążyć obowiązek zaprzestania
przetwarzania takich Danych osobowych.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym
prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych
osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych
zmianach.
W naszym przedsiębiorstwie wyznaczona została osoba pełniąca rolę inspektora danych osobowych.
Bezpośredni kontakt możliwy jest poprzez adres poczty internetowej: awexim@awexim.pl  bądź
bezpośrednio na adres korespondencji tradycyjnej.